Zásady nakládání s osobními údaji

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ) postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

 

ÚNMZ nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

Pokud od vás bude ÚNMZ potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které vás umožní kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, které jste si vyžádali, budete výslovně požádáni. Údaje, které ÚNMZ shromažďuje v souvislosti s uživateli služeb, mohou obvykle obsahovat jméno, příjmení a e-mailovou adresu. V některých případech potřebuje ÚNMZ znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte Podmínky používání.

 

Které informace shromažďujeme?

 

Shromažďujeme kontaktní údaje o všech uživatelích, kteří se do Systému veřejného připomínkování technických norem zaregistrují nebo si prohlédnou některý návrh normy - tedy jméno a příjmení uživatele a jeho e-mailovou adresu.

 

Některé další údaje používáme ke statistickým účelům a jsou shromažďovány za pomoci tzv. cookies. Termínem 'cookie' se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Tyto informace však neidentifikují uživatele osobně, jen umožňují automaticky sledovat a identifikovat registrované uživatele. Můžete se rozhodnout pro změnu nastavení svého prohlížeče a funkci cookies zakázat, ale to může mít za následek omezený přístup k některým funkcím Systému veřejného připomínkování technických norem.

 

Systém veřejného připomínkování technických norem automaticky zaznamenává některé informace o uživatelích, které jsou následně využity pro statistické účely. ÚNMZ využívá tyto souhrnné statistiky k získávání přehledu o chování uživatelů - nejvíce navštěvované části systému, popř. nejvíce využívané funkce, vytipovávání problematických oblastí nebo sledování výkonnosti systému.

 

Následující výčet je příkladem informací, které jsou automaticky ukládány:

 

•           doména, ze které jste vstoupili do našeho systému a IP adresa

•           typ prohlížeče a operačního systému

•           datum a čas vstupu do systému

•           stránky, které jste v systému navštívili

•           pokud jste využili k návštěvě odkaz na stránkách třetí strany

•           pokud jste využili k nalezení systému vyhledávač - URL vyhledávače a termín, který jste zadali

 

Tyto informace jsou shromažďovány zejména za účelem správy systému a pro sledování chování, které je v rozporu s Podmínkami používání  Systému veřejného připomínkování technických norem.

 

ÚNMZ se zavazuje neposkytovat osobní údaje třetím stranám. Své osobní údaje poskytujete ÚNMZ dobrovolně. Po dobu jejich zpracovávání máte k vašim údajům přístup a možnost opravy.

 

ÚNMZ prohlašuje, že přijal veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

 

Budete-li se domnívat, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat ÚNMZ o vysvětlení, případně o odstranění takto vzniklého stavu. To může spočívat zejména v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

Pokud dojde ke změnám 'Zásad nakládání s osobními údaji', budete o tom informováni buď prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu spojenou s vaším účtem, nebo prostřednictvím upozornění přímo na stránkách systému při dalším přihlášení.